TRỤC CHẢI SẠCH PHOTOCOPY (CLEANING BRUSH)    0908 282857