$ 0.00

Pin HP Pavilion DV9000 - 8 Cell

 

Nhà sản xuất: HP
Mã sản phẩm: P9000-8-O
Giá: 520.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

PIN LAPTOP HP DV9000 series
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 8 Cell
  • Voltage: 14.8 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

Replace Part Number:

416996-131 416996-161 416996-421
416996-441 416996-521 416996-541
432974-001 434674-001 434877-141
448007-001 EV087AA EX942AA
HSTNN-IB33 HSTNN-IB34 HSTNN-IB40
HSTNN-LB33 HSTNN-UB33

Compatible Models:

DV9000 SERIES DV9100 SERIES DV9200 SERIES
DV9300 SERIES DV9400 SERIES DV9500 SERIES
DV9600 SERIES DV9700 SERIES DV9800 SERIES
DV9900 SERIES Pavilion dv9000 CTO Pavilion dv9000EA
Pavilion dv9000t Pavilion dv9000z Pavilion dv9001ea
Pavilion dv9001TX Pavilion dv9001xx Pavilion dv9002ea
Pavilion dv9002nr Pavilion dv9002TX Pavilion dv9002xx
Pavilion dv9003EA Pavilion dv9003TX Pavilion dv9003xx
Pavilion dv9004eu Pavilion dv9004TX Pavilion dv9004xx
Pavilion dv9005ca Pavilion dv9005EA Pavilion dv9005TX
Pavilion dv9005us Pavilion dv9005xx Pavilion dv9006ea
Pavilion dv9006om Pavilion dv9006tx Pavilion dv9007TX
Pavilion dv9008ea Pavilion dv9008nr Pavilion dv9008TX
Pavilion dv9009ca Pavilion dv9009cl Pavilion dv9009nr
Pavilion dv9009TX Pavilion dv9009us Pavilion dv9010ca
Pavilion dv9010TX Pavilion dv9010us Pavilion dv9011TX
Pavilion dv9012TX Pavilion dv9013ca Pavilion dv9013cl
Pavilion dv9013TX Pavilion dv9014ea Pavilion dv9014TX
Pavilion dv9015EA Pavilion dv9015TX Pavilion dv9016ea
Pavilion dv9016TX Pavilion dv9017ea Pavilion dv9017TX
Pavilion dv9018ea Pavilion dv9018TX Pavilion dv9019ea
Pavilion dv9019tx Pavilion dv9020TX Pavilion dv9021TX
Pavilion dv9022ea Pavilion dv9022TX Pavilion dv9023us
Pavilion dv9024ea Pavilion dv9030ea Pavilion dv9030us
Pavilion dv9033CL Pavilion dv9035EA Pavilion dv9035nr
Pavilion dv9036ea Pavilion dv9037EA Pavilion dv9038ea
Pavilion dv9039ea Pavilion dv9040EA Pavilion dv9040us
Pavilion dv9041EA Pavilion dv9042ea Pavilion dv9043EA
Pavilion dv9044ea Pavilion dv9045ea Pavilion dv9046ea
Pavilion dv9047EA Pavilion dv9048ea Pavilion dv9049EA
Pavilion dv9050ea Pavilion dv9051ea Pavilion dv9052ea
Pavilion dv9053EA Pavilion dv9054EA Pavilion dv9055ea
Pavilion dv9056EA Pavilion dv9057EA Pavilion dv9058ea
Pavilion dv9059ea Pavilion dv9060ea Pavilion dv9060us
Pavilion dv9061ea Pavilion dv9062ea Pavilion dv9063ea
Pavilion dv9064ea Pavilion dv9065EA Pavilion dv9066ea
Pavilion dv9067ea Pavilion dv9068ea Pavilion dv9069ea
Pavilion dv9071ea Pavilion dv9072ea Pavilion dv9073ea
Pavilion dv9074cl Pavilion dv9074EA Pavilion dv9075ea
Pavilion dv9075eu Pavilion dv9075la Pavilion dv9076EA
Pavilion dv9076eu Pavilion dv9077ea Pavilion dv9077eu
Pavilion dv9078ea Pavilion dv9079ea Pavilion dv9080ea
Pavilion dv9081ea Pavilion dv9082ea Pavilion dv9082eu
Pavilion dv9083ea Pavilion dv9084ea Pavilion dv9085ea
Pavilion dv9085eu Pavilion dv9086ea Pavilion dv9087ea
Pavilion dv9088ea Pavilion dv9089ea Pavilion dv9090EA
Pavilion dv9091EA Pavilion dv9092ea Pavilion dv9093EA
Pavilion dv9093eu Pavilion dv9094EA Pavilion dv9095EA
Pavilion dv9095eu Pavilion dv9095xx Pavilion dv9096ea
Pavilion dv9096xx Pavilion dv9097ea Pavilion dv9097xx
Pavilion dv9098xx Pavilion dv9099EA Pavilion dv9099xx
Pavilion dv9100 CTO Pavilion dv9105EU Pavilion dv9200 CTO
Pavilion dv9200xx Pavilion dv9201ca Pavilion dv9201TX
Pavilion dv9202ea Pavilion dv9202TX Pavilion dv9203TX
Pavilion dv9204tx Pavilion dv9205ca Pavilion dv9205eu
Pavilion dv9205TX Pavilion dv9205us Pavilion dv9206eu
Pavilion dv9206TX Pavilion dv9207TX Pavilion dv9207us
Pavilion dv9208nr Pavilion dv9208TX Pavilion dv9209TX
Pavilion dv9210ca Pavilion dv9210TX Pavilion dv9210us
Pavilion dv9211ea Pavilion dv9211TX Pavilion dv9212ea
Pavilion dv9212TX Pavilion dv9213ea Pavilion dv9213tx
Pavilion dv9214ea Pavilion dv9214TX Pavilion dv9215TX
Pavilion dv9216EA Pavilion dv9216TX Pavilion dv9217ea
Pavilion dv9217TX Pavilion dv9218ea Pavilion dv9218tx
Pavilion dv9219EA Pavilion dv9219tx Pavilion dv9220ca
Pavilion dv9220eu Pavilion dv9220tx Pavilion dv9220us
Pavilion dv9221tx Pavilion dv9225us Pavilion dv9230us
Pavilion dv9231ca Pavilion dv9232eu Pavilion dv9233ca
Pavilion dv9233cl Pavilion dv9233eu Pavilion dv9235nr
Pavilion dv9237eu Pavilion dv9243ea Pavilion dv9244ea
Pavilion dv9244eu Pavilion dv9248ea Pavilion dv9252eu
Pavilion dv9253ea Pavilion dv9254eu Pavilion dv9255ea
Pavilion dv9260nr Pavilion dv9260us Pavilion dv9265la
Pavilion dv9266ea Pavilion dv9266eu Pavilion dv9267ea
Pavilion dv9268ea Pavilion dv9269ea Pavilion dv9271ea
Pavilion dv9272ea Pavilion dv9273ea Pavilion dv9274eu
Pavilion dv9275ea Pavilion dv9275la Pavilion dv9276ea
Pavilion dv9283ea Pavilion dv9285ea Pavilion dv9286ea
Pavilion dv9287cl Pavilion dv9288ea Pavilion dv9289ea
Pavilion dv9291ea Pavilion dv9292eu Pavilion dv9294ea
Pavilion dv9294EU Pavilion dv9295ea Pavilion dv9295eu
Pavilion dv9296ea Pavilion dv9296eu Pavilion dv9297ea
Pavilion dv9299ea Pavilion dv9299xx Pavilion dv9302tx
Pavilion dv9303tx Pavilion dv9307tx Pavilion dv9308nr
Pavilion dv9310ca Pavilion dv9310us Pavilion dv9315ca
Pavilion dv9317ca Pavilion dv9317cl Pavilion dv9318ca
Pavilion dv9320ca Pavilion dv9320us Pavilion dv9330ca
Pavilion dv9330us Pavilion dv9334us Pavilion dv9335nr
Pavilion dv9339us Pavilion dv9343ca Pavilion dv9347cl
Pavilion dv9380ca Pavilion dv9400 CTO Pavilion dv9401xx
Pavilion dv9407nr Pavilion dv9408ca Pavilion dv9408nr
Pavilion dv9410ca Pavilion dv9410us Pavilion dv9413cl
Pavilion dv9417ca Pavilion dv9417cl Pavilion dv9418ca
Pavilion dv9420ca Pavilion dv9420us Pavilion dv9428ca
Pavilion dv9428nr Pavilion dv9429us Pavilion dv9438ca
Pavilion dv9443ca Pavilion dv9500 CTO Pavilion dv9500tCTO
Pavilion dv9500zCTO Pavilion dv9501au Pavilion dv9501xx
Pavilion dv9502xx Pavilion dv9503au Pavilion dv9507tx
Pavilion dv9508tx Pavilion dv9509tx Pavilion dv9511tx
Pavilion dv9512tx Pavilion dv9513tx Pavilion dv9515ca
Pavilion dv9516tx Pavilion dv9519tx Pavilion dv9522tx
Pavilion dv9525us Pavilion dv9535nr Pavilion dv9535us
Pavilion dv9540us Pavilion dv9543cl Pavilion dv9547cl
Pavilion dv9548ca Pavilion dv9548us Pavilion dv9574la
Pavilion dv9575la Pavilion dv9575nr Pavilion dv9580us
Pavilion dv9596xx Pavilion dv9597xx Pavilion dv9598xx
Pavilion dv9599xx Pavilion dv9602au Pavilion dv9602tx
Pavilion dv9603au Pavilion dv9603tx Pavilion dv9605TX
Pavilion dv9606ca Pavilion dv9607us Pavilion dv9608ca
Pavilion dv9608nr Pavilion dv9610ca Pavilion dv9610tx
Pavilion dv9610us Pavilion dv9611tx Pavilion dv9612ca
Pavilion dv9612tx Pavilion dv9614ca Pavilion dv9614tx
Pavilion dv9615ca Pavilion dv9616ca Pavilion dv9616tx
Pavilion dv9617nr Pavilion dv9617tx Pavilion dv9618ca
Pavilion dv9620us Pavilion dv9623ca Pavilion dv9623cl
Pavilion dv9625ca Pavilion dv9626us Pavilion dv9627cl
Pavilion dv9628ca Pavilion dv9628nr Pavilion dv9629ca
Pavilion dv9634ca Pavilion dv9635ca Pavilion dv9638us
Pavilion dv9640ca Pavilion dv9640us Pavilion dv9644ca
Pavilion dv9650us Pavilion dv9651xx Pavilion dv9652xx
Pavilion dv9653cl Pavilion dv9657cl Pavilion dv9700 CTO
Pavilion dv9700t CTO Pavilion dv9700z CTO Pavilion dv9701au
Pavilion dv9701ax Pavilion dv9701tx Pavilion dv9701xx
Pavilion dv9702au Pavilion dv9702ax Pavilion dv9702tx
Pavilion dv9702xx Pavilion dv9703ax Pavilion dv9703tx
Pavilion dv9703xx Pavilion dv9704ax Pavilion dv9705ax
Pavilion dv9705tx Pavilion dv9706ax Pavilion dv9711tx
Pavilion dv9712tx Pavilion dv9714tx Pavilion dv9715nr
Pavilion dv9715tx Pavilion dv9716tx Pavilion dv9717tx
Pavilion dv9718tx Pavilion dv9719tx Pavilion dv9720ca
Pavilion dv9720tx Pavilion dv9720us Pavilion dv9723ca
Pavilion dv9723cl Pavilion dv9724ca Pavilion dv9727cl
Pavilion dv9727tx Pavilion dv9727us Pavilion dv9728ca
Pavilion dv9728cl Pavilion dv9728tx Pavilion dv9729tx
Pavilion dv9730ca Pavilion dv9730nr Pavilion dv9730tx
Pavilion dv9730us Pavilion dv9731ca Pavilion dv9732tx
Pavilion dv9733tx Pavilion dv9734nr Pavilion dv9735tx
Pavilion dv9736ca Pavilion dv9736tx Pavilion dv9737tx
Pavilion dv9738tx Pavilion dv9740ca Pavilion dv9740tx
Pavilion dv9740us Pavilion dv9741tx Pavilion dv9742tx
Pavilion dv9743cl Pavilion dv9743tx Pavilion dv9744ca
Pavilion dv9744tx Pavilion dv9745tx Pavilion dv9746tx
Pavilion dv9747cl Pavilion dv9747tx Pavilion dv9748ca
Pavilion dv9750us Pavilion dv9751xx Pavilion dv9758ca
Pavilion dv9770la Pavilion dv9774ca Pavilion dv9775la
Pavilion dv9780la Pavilion dv9785la Pavilion dv9800 CTO
Pavilion dv9803tx Pavilion dv9804ca Pavilion dv9808ca
Pavilion dv9808tx Pavilion dv9809tx Pavilion dv9810ca
Pavilion dv9810tx Pavilion dv9810us Pavilion dv9811tx
Pavilion dv9812tx Pavilion dv9812us Pavilion dv9813tx
Pavilion dv9814tx Pavilion dv9815nr Pavilion dv9815tx
Pavilion dv9817cl Pavilion dv9818tx Pavilion dv9819tx
Pavilion dv9819wm Pavilion dv9820tx Pavilion dv9820us
Pavilion dv9821tx Pavilion dv9822tx Pavilion dv9823ca
Pavilion dv9823cl Pavilion dv9823tx Pavilion dv9824ca
Pavilion dv9825nr Pavilion dv9827cl Pavilion dv9830us
Pavilion dv9831ca Pavilion dv9834ca Pavilion dv9838ca
Pavilion dv9843cl Pavilion dv9847ca Pavilion dv9851xx
Pavilion dv9854ca Pavilion dv9858ca Pavilion dv9894ca
Pavilion dv9899xx Pavilion dv9900 CTO Pavilion dv9903ca
Pavilion dv9904ca Pavilion dv9907ca Pavilion dv9908ca
Pavilion dv9910ca Pavilion dv9910us Pavilion dv9912nr
Pavilion dv9913cl Pavilion dv9917cl Pavilion dv9920us
Pavilion dv9922us Pavilion dv9924ca Pavilion dv9925nr
Pavilion dv9927cl Pavilion dv9930us Pavilion dv9933ca
Pavilion dv9933cl Pavilion dv9933nr Pavilion dv9934ca
Pavilion dv9999us

Giá: 520.000 VNĐ

0908 282857