$ 0.00

Đầu ghi hình KTS QUESTEK QTD 6104

 

Nhà sản xuất: QUESTEK
Mã sản phẩm: QTD 6104
Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ñaàu ghi hình 4 keânh
Toác ñoä hieån thò hình aûnh 120 fps
Toác ñoä ghi hình 120 fps (realtime)
Playback 4 keânh ñoàng thôøi
 
Chuaån neùn H.264
Video Output : ñoàng thôøi BNC, VGA
Support 1 oå cöùng SATA 2.000 GB
Keát noái LAN, WAN
2 keânh Audio-in, 1 audio-out, realtime, ADSL
Coù remote ñieàu khieån, coång USB hoã trôï duøng chuoät
Sao löu döõ lieäu : USB ( khoâng haïn cheá dung löôïng), software
Xem treân ñieän thoaïi di ñoäng (3G, GPRS support)
Phaàn meàm ñieåu khieån, chænh söûa setting töø xa, sao löu, xem 32 ñaàu ghi ñoàng thôøi
 

 
Giá: Call
List Grid