$ 0.00

Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216

 

Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216

Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216
·  Dùng nâng cấp bộ báo động trung tâm NetworX NX-8 lên 16 vùng.
·  Có thể dùng đến 5 card NX-216 để mở rộng đến 48 vùng.
 

Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216
·  Dùng nâng cấp bộ báo động trung tâm NetworX NX-8 lên 16 vùng.
·  Có thể dùng đến 5 card NX-216 để mở rộng đến 48 vùng.