$ 0.00

Cách bật/tắt hỗ trợ TRIM cho SSD trong Windows 10

 


Lệnh TRIM là điều cần thiết để duy trì hiệu suất của các ổ SSD ở mức tối ưu trong suốt vòng đời của nó. TRIM chủ động xóa dữ liệu không hợp lệ khỏi các memory cell (ô nhớ) của SSD để đảm bảo những thao tác ghi hoạt động diễn ra ở tốc độ tối đa.

Do memory block (khối nhớ) phải được xóa trước khi có thể lập trình lại, nên TRIM cải thiện hiệu suất bằng cách chủ động xóa các trang chứa dữ liệu không hợp lệ, cho phép SSD ghi dữ liệu mới mà không phải thực hiện lệnh xóa tốn thời gian.

Hỗ trợ TRIM cho SSD kích hoạt theo mặc định và được khuyến nghị luôn bật. Nếu bị tắt, có nguy cơ SSD bị phân mảnh thay vì tối ưu hóa.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kiểm tra trạng thái hiện tại của hỗ trợ TRIM cho SSD và để bật hoặc tắt hỗ trợ TRIM cho hệ thống file NTFS và ReFS trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể xác minh, bật hoặc tắt hỗ trợ TRIM.

Đây là cách thực hiện:

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền admin.

Bước 2: Thực hiện bước 3 (xem trạng thái), bước 4 (cho NTFS) và/hoặc bước 5 (cho ReFS) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

Cách kiểm tra trạng thái hiện tại của hỗ trợ TRIM cho SSD

Bước 3 (xem trạng thái): Để kiểm tra trạng thái hiện tại của hỗ trợ TRIM cho SDD với hệ thống file NTFS và ReFS, hãy sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter 

"fsutil behavior query disabledeletenotify"Kết quả hỗ trợ TRIM
Mô tả
NTFS DisableDeleteNotify = 0 (Bị vô hiệu hóa)
Hỗ trợ TRIM được kích hoạt cho SSD có NTFS
NTFS DisableDeleteNotify = 1 (Được kích hoạt)
Hỗ trợ TRIM bị vô hiệu hóa cho SSD có NTFS
NTFS DisableDeleteNotify is not currently set bật, nếu SSD có NTFS được kết nối.
Hỗ trợ TRIM cho SSD có NTFS hiện chưa được thiết lập, nhưng sẽ tự động được bật, nếu SSD có NTFS được kết nối.
ReFS DisableDeleteNotify = 0 (Bị vô hiệu hóa)
Hỗ trợ TRIM được kích hoạt cho SSD có ReFS
ReFS DisableDeleteNotify = 1 (Được kích hoạt)
Hỗ trợ TRIM bị vô hiệu hóa cho SSD có ReFS
ReFS DisableDeleteNotify is not currently set
Hỗ trợ TRIM cho SSD có ReFS hiện chưa được đặt, nhưng sẽ tự động được bật, nếu SSD có ReFS được kết nối.

Cách bật hỗ trợ TRIM cho hệ thống file NTFS và ReFS

Bước 4 (dùng cho NTFS):  Để bật hoặc tắt hỗ trợ TRIM cho SDD với hệ thống file NTFS, hãy sao chép và dán lệnh bạn muốn sử dụng bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter 

(Kích hoạt hỗ trợ TRIM cho SSD có NTFS)

fsutil behavior set disabledeletenotify NTFS 0

Hoặc:

(Vô hiệu hóa hỗ trợ TRIM cho SSD có NTFS)

fsutil behavior set disabledeletenotify NTFS 1


Cách tắt hỗ trợ TRIM cho hệ thống file NTFS và ReFS

Bước 5 (dùng cho ReFS): Để bật hoặc tắt hỗ trợ TRIM cho SDD với hệ thống file ReFS, hãy sao chép và dán lệnh bạn muốn sử dụng bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter 

(Kích hoạt hỗ trợ TRIM cho SSD có ReFS)

fsutil behavior set disabledeletenotify ReFS 0

Hoặc:

(Vô hiệu hóa hỗ trợ TRIM cho SSD với ReFS)

fsutil behavior set disabledeletenotify ReFS 1